Որտեղ կարող ենք օգտակար լինել ձեզ

Ակթրեյդ-Հաշվապահույթյուն

Նախատեսված է ձեռնարկությունների հաշվապահական հաշվառումը ավտոմատացնելու համար։ Իր ունիվերսալ կառուցվածքի հաշվին «AcTrade–Account»-ը կարող է օգտագործվել ձեռնարկության ամենատարբեր տնտեսագիտական ոլորտերն ավտոմատացնելու համար` ապրանքանյութական արժեքների հաշվառման, մատակարարների հետ փոխադարձ հաշվարկների, աշխատավարձի հաշվարկման, հիմնական միջոցների մաշվածության հաշվարկման, հաշվապահական հաշվառման տարբեր բաժինների և այլն: Ծրագրի հիմքը 1C:Предприятие 8.3-ն է ,որը ամբողջությամբ մոդիֆիկացվել է ՀՀՀՍ-ին ու ՀՀ հարկային օրենսդրությանը:

Ծրագրի հնարավորությունների համառոտ նկարագիր՝

.Միաժամանակ մի քանի կազմակերպություններով հաշվառման վարում մեկ բազայում:
.Բանկային և դրամարկղային գործողությունների հաշվառում:
.Ապրանքանյութական արժեքների ձեռքբերման,ներմուծման հաշվառում ,հնարավորություն տալով առանձնացնել ԵՏՄ և 3-րդ երկրից ներմուծված ապրանքների փաստաթղթաշրջանառությունը։
.Առևտրային գործողությունների հաշվառում՝հնարավորություն տալով առանձնացնել մեծածախ և մանրածախ առևտրի տեսակները։Առանց քանակային սահմանափակման գնի տեսակների հաշվառում։
.Պահեստի հաշվառում՝հնարավորություն տալով ընտրել քանակային ,կամ քանակակագումարային հաշվառման տեսակները։Ինքնարժեքի հաշվառում .ԱՄԱԵ կամ միջին կշռված մեթոդով։
.Արտադրության հաշվառում ՝ինքնարժեքի ավտոմատ հաշվարկ,պլանային և վերջնական արժեքի համադրում և ճշգրտում։
.ՀՄ և Ոչ նյութական արժեքների հաշվառում:
.Աշխատավարձ և Կադրային հաշվառում:
.Ստանդարտ հաշվապահական հաշվետվություններ,Ունիվերսալ հաշվետվություններ:
.Հարկային հաշվետվությունների ստացում:
.Հարկային և հաշվապահական ծրագրերի միջև կապ XML Ֆայլերի միջոցով::
.Ստանդարտ տեղեկատուների և դասակարգիչների մուտքագրում:
.Գործընկերների հետ փոխադարձ հաշվարկների հաշվառում ըստ պայմանագրերի և հաշվարկային փաստաթղթերի։
.Ակցիզի և էկոլոգիայի հաշվառում:
.Ժամանակահատվածի վերջում արտարժույթային բոլոր հաշիվների ավտոմատ վերագնահատում
.Ժամանակահատվածի վերջում հաշիվների ավտոմատ փակում :
.Ամպային հարթակում ծրագրի ներդրման հնարավորություն:

Baner-1
1С 7.7 Աշխատավարձ և կադրերի հաշվառում

Ծրագիրը նախատեսված է աշխատավարձի հաշվարկման և կադրային հաշվառման համար: Այն թույլ է տալիս ավտամատացնել աշխատավարձի հաշվարկը և կատարել ՀՀ օրենքով սահմանված պահումները: Ծրագրի միջոցով կարող ենք նաև կատարել կադրային հաշվառում, տեղափոխություններ, ստանալ վիճակագրական հաշվետվություններ աշխատակազմի վերաբերյալ:

Ծրագրի սկզբնական հնարավորություննրն են՝

.Աշխատանքի ընդունել աշխատակիցների և պահպանել կադրային տվյալներ
.Հիվանդության թերթիկի ստեղծում
.Պահպանել տարբեր տիպի բացակայությունների ցուցակը
.Արձակուրդներ մուտքագրել տեսակներով և կատարել հաշվարկներ
.Հատկացումներ և պահումներ կատարել աշխատակցից
.Հետին ամսաթվով հաշվարկներ կատարել
.Ամսադրույքին ավելացնել տարբեր տեսակի հավելավճարներ (օրինակ հավելավճար ստաժի համար 30%)
.Վարել հաստիքային ցուցակ
.Կատարել միջհաշվարկային վճարումներ
.Նախորդ ժամանակահատվածներից աշխատակիցների պարտքերի հիշեցում
.Կատարել աշխատանքից ազատում, վերջնահաշվարկ, և չօգտագործված արձակուրային գումարների հատուցում և այլն…

Team

Ծրագրի կարևոր և անհրաժեշտ մասն են կազմում փաստաթղթերի տպագրական ձևերը՝

.Աշխատանքի ընդունման պայմանագիր,
.Աշխատանքից ազատման հրաման
.Աշխատավարձի և հարկերի հատկացումներ
.Հիվանդության թերթիկ
.Արձակուրդի հատկացում
.Տաբել
.Հաստիքային ցուցակի հաշվետվություն
.Ֆիզ. Անձի եկամուտների մասին տեղեկանք
.Աշխատակցի քարտի ձևավորում և այլն

800x534
Գրավատուն

«1С 7.7 Գրավատուն» - ը հանդիսանում է ձեռնարկության գործունեության ավտոմատացման համակարգ, որն իր ունիվերսալ կառուցվածքի շնորհիվ կարող է օգտագործվել գրավատան ամենատարբեր գործողություններն ավտոմատացնելու համար: Ծրագրի միջոցով կարող ենք գրավատան հետ կապված ցանկացած հաշվարկ կատարել ավելի հեշտ և արագ: Ծրագրով աշխատելը խնայում է ձեր ժամանակի մեծ մասը և հնարավորություն տալիս ավելի ճշգրիտ հաշվարկելու ցանկացած հաճախորդի պարտավորություն:

 «Գրավատուն»  ծրագրի հնարավորությունները ՝

.Վարկային պայմանագրի կնքում։
վարկավորման հեշտ և օգտագործման համար մատչելի սխեմաներ։
.Տոկոսների նախնական արագ հաշվարկներ ցանկացած ամսաթվի համար (հաճախորդին վարկենական տեղեկացման հնարավորություն)։
.Ցանկացած գրավադրվող գույքի վարկենական գնահատում (ոսկերչական իրեր, ավտոմեքենաներ, կենցաղային տեխնիկա և այլն)։
.Վարկային պայմանագրերի բռնագանձման ծանուցումների և այլ փաստաթղթերի տպագրություն հաշված վարկյաններում։
.Հաճախորդների մասին ինֆորմացիայի և պատմության պահպանում, ինչպես նաև հաճախորդի ռիսկայնության մակարդակի սահմանում։
.Տոկոսների վճարման իրականացում
.Տոկոսի վճարման ժամկետի մասին հիշեցում
.Աճուրդների իրականացում։
.Փոխառություններ հիմնադիրներից
.Փոխառությունների և դրանց տոկոսների վճարում
.1C տիպային ծրագրին բնորոշ դրամարկղի փաստաթղթեր։
.Ձեռնարկության գործունեությանը վերաբերվող ցանկացած ռեգլամենտային և հաշվապահական հաշվետվություններ։
.Հաշվետվություններ, որոնք նախատեսված են վարկային պայմանագրերի վերաբերյալ արագ և ճշգրիտ տեղեկատվություն ստանալու համար
.Կենտրոնական Բանկին ներկայացվող ամսական և եռամսյակային ռեգլամենտային հաշվետվություններ։

Մեր Գործընկերները